آدرس:
شهرکرد-میرآباد شرقی-میدان علم الهدی-ناحیه بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری
 
   تلفن:
03833385129
 
بولتن دانشگاههای استان

daneshjoochb@
 Security code